AANVRAAG FORMULIER voor VERLOF buiten de SCHOOLVAKANTIES VAN 10 SCHOOLDAGEN of MINDER (als bedoeld in de artikelen 11, 13a en 14 van de Leerplichtwet 1969) Dit formulier is alleen bestemd voor aanvragen die worden gedaan op grond van gewichtige omstandigheden en/of vakantie vanwege de specifieke aard van het beroep; ouders of verzorgers dienen de onderdelen A, B, C en D in te vullen. Deze aanvraag, nl. onderdeel E, dient tevens te worden ingevuld door de directeur van de school. Opmerking : Uw verzoek dient tenminste 8 weken van tevoren te worden ingediend. IN TE VULLEN DOOR OUDERS / VERZORGERS A. Ondergetekende :  vader  moeder  verzorger  voogd Naam aanvrager : ____________________________________________________________ Adres : ____________________________________________________________ Postcode & plaats : ____________________________________________________________ Telefoonnr. privé : ______________________ Telefoonnr. werk: _____________________ Verzoekt toestemming extra verlof voor: Achternaam leerling : ____________________________________________________________ Voornamen leerling : ____________________________________________________________ Geboortedatum : ____________________________________________________________ Leerling van school : ____________________________________________________________ Voor de periode : Datum eerste verlofdag : _____________________ Datum laatste verlofdag: _____________________ Totaal aantal schooldagen waarvoor verlof wordt aangevraagd B. : _____________________ Nadere informatie Aantal schoolgaande kinderen in het gezin ? : ________________________________ Indien er sprake is van schoolgaande kinderen in het gezin die ingeschreven zijn op een andere school, wilt u hieronder de naam, geboortedatum en school invullen. De school kan dan contact opnemen voor overleg: ________________________________________________________________________________ Is er reeds eerder een aanvraag voor extra verlof ingediend ? :  ja  nee Indien ja, wanneer ? : Schooljaar : ______________________ En voor welke periode ? : Van ____________ t/m ____________ Zat uw kind toen ook op bovengenoemde school :  ja  nee Indien nee, op welke school zat uw kind dan ? : ________________________________ Heeft u over deze aanvraag zelf reeds contact gehad met de leerplichtconsulent ? :  ja  nee Indien ja, wanneer ? : ________________________________ En met wie ? (naam leerplichtambtenaar) : ________________________________ Welk advies is er gegeven ? : ________________________________ C. Reden voor de aanvraag verlof buiten de schoolvakanties: O Gewichtige omstandigheden, namelijk :     ernstige ziekte* van een familielid wat is de relatie tot het familielid : ________________________________ wat is de aard van de ziekte : ________________________________ wat is datum van overlijden : ________________________________ wat is de relatie tot het familielid : ________________________________ wat is de datum van het huwelijk : ________________________________ wat is de relatie tot het familielid : ________________________________ wat is de datum van het jubileum : ________________________________ van wie : ________________________________ wat is de relatie tot die persoon : ________________________________ overlijden* van een familielid huwelijk* van een familielid huwelijks- / ambtsjubileum * * zoveel mogelijk een kopie van het bewijs meesturen met deze aanvraag, dan wel achteraf inleveren bij de directeur van de school. O Andere reden(en), namelijk : (indien gewenst kan een uitgebreide motivatie als bijlage met deze aanvraag worden meegestuurd.) __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Vakantie vanwege de specifieke aard van het beroep O Vakantieperiode verplicht door de werkgever (specifieke aard van het beroep, artikel 11f van de Leerplichtwet 1969) Voor vakantiedoeleinden kan door de schooldirecteur voor ten hoogste 10 scho

docDoc aanvraagform-extra-schoolverlof-leerplicht

Practical Docs > Common > Other > Preview
5 Pages 0 Downloads 10 Views 3.0 Score
Tips: If the document is garbled or fails to read, please download the document
aanvraagform-extra-schoolverlof-leerplicht Page 1 aanvraagform-extra-schoolverlof-leerplicht Page 2 aanvraagform-extra-schoolverlof-leerplicht Page 3 aanvraagform-extra-schoolverlof-leerplicht Page 4 aanvraagform-extra-schoolverlof-leerplicht Page 5
Uploaded by admin on 2022-06-23 11:27:58
Rate
You can enter 255 characters
What is my domain?( answer:www.45doc.com )
comments
  • No comments yet