CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE Nr. mun. Chișinău data___________ Societatea comercială____________, având sediul în_______, cod fiscal______, cod IBAN______, numită în continuare „Vânzător”, în persoana administratorului_____________, care activează în baza Statutului, pe de o parte, și Societatea comercială__________, având sediul în______, cod fiscal______, cod IBAN_______, numită în continuare „Cumpărător”, în persoana administratorului______________, care activează în baza Statutului, pe de altă parte, au încheiat prezentul contract în următoarele condiții: 1. OBIECTUL CONTRACTULUI 1.1.Vânzătorul se obligă să transmită în proprietate Cumpărătorului mărfurile, cantitatea și sortimentul cărora se indică în specificațiile și/sau în facturile fiscale, iar Cumpărătorul se obligă să preia mărfurile și să plătească prețul convenit. 2. PREŢUL ŞI MODUL ACHITĂRII 2.1. Prețul mărfurilor include costul lor, precum și TVA. 2.2. Suma totală a contractului este de________. 2.3. Achitarea se efectuează prin virament bancar. 2.4. În caz în care prețul mărfurilor se indică în valuta străină, achitarea se efectuează în lei moldovenești conform cursului oficial al BNM la data achitării. 3. MODUL DE PREDARE-PRIMIRE A MĂRFURILOR 3.1. Mărfurile se pun la dispoziția Cumpărătorului în termen de __ zile lucrătoare de la data comenzii și transferarea avansului de __% în contul Vânzătorului, a doua tranșă a prețului de __% în decursul a __ zile lucrătoare de la data semnării Actului de primire-predare a mărfurilor. 3.2. Predarea – primirea mărfurilor se efectuează la locul aflării Vânzătorului, sau la alte locuri, indicate de către Vânzător, de pe teritoriul mun./or___________. 3.3. La primirea mărfurilor Cumpărătorul trebuie să asigure verificarea sortimentului și calitatea mărfurilor , iar în cazul constatării viciilor sau abaterilor, să-l informeze în termen de __ zile lucrătoare pe Vânzător. În cazul neîndeplinirii obligației menționate, Cumpărătorul pierde dreptul de a invoca viciul. 3.4. Vânzătorul este obligat în termen de __ zile lucrătoare de la recepționarea reclamației să înlăture viciile sau abaterile reclamate de Cumpărător, și să schimbe marfa care nu corespunde documentelor tehnice. 3.5. Toate cheltuielile de transportare a mărfurilor sunt puse în sarcina Cumpărătorului. 4. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 4.1. Pentru neachitarea la timp a mărfurilor, Cumpărătorul este obligat să plătească Vânzătorului penalitate în sumă de __ % din sumă neachitată la timp, pentru fiecare zi calendaristică de întârziere. 4.2. Pentru nepunerea la dispoziție la timp a mărfurilor, Vânzătorul este obligat să plătească Cumpărătorului penalitate în sumă de ___ % din sumă mărfii neprezentate la timp, pentru fiecare zi calendaristică de întârziere. 4.3. Pentru nerespectarea totală sau parțială, sau pentru executarea defectuoasă a vreuneia din clauzele contractuale, partea vinovată se obligă să plătească daunele cauzate conform calculelor acordate. 5. IMPEDIMENT ÎN AFARA CONTROLULUI PĂRȚILOR 5.1. Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător - total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de un impediment în afara controlului părților, așa cum este definit de lege. 5.2. Partea care invocă impedimentul este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de __ zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui. 5.3. Dacă în termen de __ zile, de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă repararea prejudiciului cauzat astfel. 6. ALTE CONDIŢII 6.1. Prezentul contract este încheiat pe un termen de ______ și poate fi rezolvit de fiecare parte contractantă cu avizarea celeilalte părți cu cel puțin ____ zile/luni în prealabil. 6.2. Eventualele neînțelegeri apărute între părțile contractante în timpul derulării prezentului contract se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă părțile nu ajung la o înțelegere amiabilă atunci litigiile vor fi înaintate spre soluționare instanței judecătorești competente. Deciziile instanței vor fi definitive și obligatorii pentru părți. 6.3. Prezentul contract este întocmit în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 6.4. Toate modificările și com

docDoc da43eb2a6bfaa82a635bcc81657d098f

Practical Docs > Common > Other > Preview
2 Pages 0 Downloads 55 Views 3.0 Score
Tips: If the document is garbled or fails to read, please download the document
da43eb2a6bfaa82a635bcc81657d098f Page 1 da43eb2a6bfaa82a635bcc81657d098f Page 2
Uploaded by admin on 2022-04-27 01:48:36
Rate
You can enter 255 characters
What is my domain?( answer:www.45doc.com )
comments
  • No comments yet