Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice / diplomatice vacante: Direcţia drept internaţional Secția tratate bilaterale Ataşat – 1 post Sarcinile de bază: 1. Participă la elaborarea textelor proiectelor de tratate care ţin de competenţa MAEIE; 2. Avizează proiectele tratatelor şi propunerile de iniţiere a negocierilor, semnare, aderare, acceptare, ratificare sau aprobare a tratatelor internaţionale, iniţiate de ministere sau de alte organe centrale de specialitate ale administraţiei publice; 3. Elaborează şi avizează proiecte de acte normative şi contribuie la ajustarea legislaţiei naţionale la legislaţia UE; 4. Participă conform împuternicirilor de care dispune la negocieri şi consultări pe marginea tratatelor internaţionale; 5. Acordă asistenţa necesară în vederea perfectării de către ministere sau de către alte organe centrale de specialitate ale administraţiei publice, a documentelor necesare pentru iniţierea negocierilor, semnarea, ratificarea, aprobarea, aderarea, acceptarea sau denunţarea tratatelor, precum şi asigură remiterea Guvernului spre aprobare a documentelor necesare pentru ratificarea, aprobarea, aderarea, acceptarea sau denunţarea tratatelor; 6. Menţine registrul tratatelor internaţionale; 7. Perfectează depline puteri în vederea negocierii, parafării sau semnării tratatelor; 8. Exercită acţiuni care decurg din funcţia de depozitar al tratatelor internaţionale. Salariul funcţiei: Conform prevederilor Legii nr. 270 din 23 noiembrie 2018 privind sistemul de unitar de salarizare în sectorul bugetar și art. 10 alin (1) din Legea bugetului de stat pentru anul 2022 (publicat în M.O. nr. 205 din 6 decembrie 2021). Condiţiile de participare la concurs Condiţii de bază: 1. Cetăţenia Republicii Moldova; 2. Cunoaşterea limbii române. Cunoaşterea limbii engleze şi/sau a limbii franceze la nivel avansat (nivel B2). Cunoaşterea altor limbi de circulaţie internaţională va fi un avantaj; 3. Nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicţie; 4. Lipsa antecedentelor penale sau altor restricţii legale de a ocupa funcţii publice. Cerinţe specifice: Studii: Superioare de licenţă sau masterat: specializarea Drept / Drept Internaţional. 1 Orice informaţie cu privire la eventuala experienţă profesională obţinută este binevenită. Disponibilitate pentru efectuarea deplasărilor de serviciu (de lungă şi scurtă durată). Cunoştinţe: - Legislaţia Republicii Moldova (cu precădere în materie de politică externă şi relaţii internaţionale); - Dreptul internaţional; - Dreptul european; - Priorităţile politicii externe ale Republicii Moldova; - Cunoştinţe IT la nivel de utilizator: Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Internet. Abilităţi: Abilităţi de prelucrare a informaţiei, analiză şi sinteză; instruire, consultare, comunicare, capacitatea de a lucra în echipă. Atitudini / Comportamente: perfecţionare continuă. Responsabilitate, creativitate, spirit de iniţiativă, Persoanele interesate urmează să depună personal/prin poştă (str. 31 August 1989, nr. 80, MD – 2012, mun. Chişinău), Dosarul de concurs, care conţine: 1. formularul de participare; 2.*copia buletinului de identitate; 3. *copia diplomei de studii şi a suplimentului la diplomă; 4. *copia certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare; 5.*copia carnetului de muncă (după caz); 6.certificatul medical (forma 086-2/e),(certificatul poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere); 7. Cazierul judiciar (cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere); 8. CV-ul (Europass); 9. Acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ; Notă: *Copiile documentelor mentionate se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor sau pot fi autentificate la notar. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poştă, această prevedere se aplică pînă la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs. Termenul limita de depunere a documentelor pentru participare la concurs: 21 ianuarie 2022, ora 17:00. Informația privind condițiile de desfășurare a concursului este plasată și pe panoul informațional la sediul MAEIE (str. 31 August 1989, nr. 80, MD – 2012, mun. Chişinău )

docDoc anunt_atasat_ddi_2021_0_5_0

Practical Docs > Common > Other > Preview
11 Pages 0 Downloads 52 Views 3.0 Score
Tips: Current document can only be previewed at most page3,If the total number of pages in the document exceeds page 3,please download the document。
Uploaded by admin on 2022-04-27 01:40:53
Rate
You can enter 255 characters
What is my domain?( answer:www.45doc.com )
comments
  • No comments yet