LITGRID AB Kodas 302564383 Buveinė registruota adresu Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius, Lietuva Duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre (toliau – Bendrovė) 2022 M. GEGUŽĖS 2 D. NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS AKCININKO DUOMENYS Prašome lentelėje nurodyti duomenis apie balsuojantį akcininką: Akcininko vardas, pavardė (pavadinimas): Vardas, pavardė / pavadinimas Akcininko asmens kodas (juridinio asmens kodas): Asmens kodas / juridinio asmens kodas Akcininko turimų akcijų skaičius: Akcijų skaičius BALSAVIMAS PROCEDŪRINIAIS KLAUSIMAIS Prašome lentelėje pažymėti variantą, kurį pasirenkate: „UŽ“ ar „PRIEŠ“. Eil. Nr. Procedūrinis klausimas Balsavimas 1. Visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininku išrinkti: Vardas, pavardė ☐ UŽ ☐ PRIEŠ 2. Visuotinio akcininkų susirinkimo sekretoriumi išrinkti: Vardas, pavardė ☐ UŽ ☐ PRIEŠ 3. Asmeniu, atsakingu už LR akcinių bendrovių įstatymo 22 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatytų veiksmų atlikimą, išrinkti: Vardas, pavardė ☐ UŽ ☐ PRIEŠ BALSAVIMAS DARBOTVARKĖS KLAUSIMAIS Prašome lentelėje pažymėti variantą, kurį pasirenkate: „UŽ“ ar „PRIEŠ“. Eil. Nr. 1. Darbotvark ės klausimas Dėl pritarimo LITGRID AB 2022 m. balandžio 8 d. valdybos sprendimui (sprendimo Nr. 9). Siūlomi sprendimo projektai 1. Pritarti ilgalaikio turto sukūrimui sudarant 330 kV EPL Vilnius-Neris projektavimo ir rangos darbų sutartį su „Žilinskis ir Co“, UAB, juridinio asmens kodas 304317232, kurios registruota buveinė yra Ateities pl. 31, Kaunas, 2. Patvirtinti esmines 330 kV EPL VilniusNeris projektavimo ir rangos darbų sutarties sąlygas: 2.1. Sutarties šalys - LITGRID AB, juridinio asmens kodas 302564383, registruota buveinė Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius, ir „Žilinskis ir Co“, UAB, juridinio asmens kodas 304317232, registruota buveinė Ateities Balsavimas ☐ UŽ ☐ PRIEŠ pl. 31, Kaunas; 2.2. Sutarties objektas: 330 kV oro linijos Vilnius-Neris projektavimo ir rangos darbai (pagal Tarptautinės inžinierių konsultantų federacijos (Fédération Internationale des Ingéni eurs-Conceils, FIDIC) išleistos Rangovo projektuojamų statybos ir inžinerinių darbų, elektros ir mechanikos įrenginių projektavimo ir statybos bei įrangos sutarties sąlygos (Geltonoji knyga), pirmas leidimas 1999 m.). 2.3. Sutarties galiojimo terminas - Darbai turi būti atlikti pilna apimtimi ir tinkamai užbaigti iki 2025-06-01. Sutartis galioja iki visiško šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba sutarties nutraukimo. Darbų atlikimo terminas Šalių raštišku susitarimu gali būti pratęstas dėl Nenugalimos jėgos aplinkybių arba Pakeitimų atlikimo Sutartyje nurodyta tvarka. 2.4. Sutarties kaina ir atsiskaitymo tvarka, rezervas: kainodara, 2.4.1. Sutarties kaina – 31 900 000 € be PVM; 2.4.2. Kainodara taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina su peržiūra. 2.4.3. Sutarties kainos pataisymai dėl pasikeitusių Išlaidų kainų Rangovui mokėtinos sumos už Rangos darbus gali būti perskaičiuojamos tik tuo atveju, jeigu LR statistikos departamento skelbiamo mėnesinio statybos sąnaudų kainų indekso „Inžineriniai statiniai“ (Indeksas) reikšmė pakinta: (A) daugiau kaip 10% per bet kurį 12 mėnesių laikotarpį, arba (B) daugiau kaip 15% per bet kurį laikotarpį po statybą leidžiančio dokumento išdavimo, jeigu tuo laikotarpiu metinis indeksavimas nebuvo atliekamas. Sutarties kainos perskaičiavi mu suinteresuota Šalis parengia Rangovui mokėtinų sumų perskaičiavimo aktą. Sutarties kainos pakeitimas turi būti įforminamas rašytiniu susitarimu dėl Sutarties keitimo. 2.4.4. Sutarties Konkrečiųjų sąlygų 13.1 p. suteikia teisę keisti sutartį, jeigu kyla objektyvus poreikis dėl Pirkimų įstatymo 97 str. arba kitame Įstatyme nustatytų priežasčių (nenumatytų aplinkybių). Rangovas, manydamas pagal sutartį jam turi būti suteikta teisė gauti papildomą mokėjimą, privalo pranešti Inžinieriui, aprašydamas įvykį ar aplinkybes, dėl kurių kyla pretenzijos. Tokį pranešimą Rangovas privalo pateikti per 28 dienas nuo tada, kai apie įvykį ir aplinkybes tapo žinoma Rangovui (Sutarties 20.1 p.). 2.4.5. Sutarties kainos pataisymai dėl Įstatymų pakeitimo Sutarties kaina bus perskaičiuojama, jeigu po Sutarties sudarymo pasikeis Įstatymai arba jų aiškinimas ir dėl to padidės arba sumažės Rangovo Išlaidos (Sutarties vykdymo kaštai). Rangovas neturės teisės į pelną nuo padidėjusių Išlaidų. Sutarties kaina bus perskaičiuojama, atsižvelgiant į PVM padidėjimus ar sumažėjimus dėl Įstatymų,

docxDoc priedas-vas-balsavimo-biuletenis

Practical Docs > Common > Other > Preview
4 Pages 0 Downloads 19 Views 3.0 Score
Tips: Current document can only be previewed at most page3,If the total number of pages in the document exceeds page 3,please download the document。
priedas-vas-balsavimo-biuletenis Page 1 priedas-vas-balsavimo-biuletenis Page 2 priedas-vas-balsavimo-biuletenis Page 3 priedas-vas-balsavimo-biuletenis Page 4
Uploaded by admin on 2022-04-21 01:48:40
Rate
You can enter 255 characters
What is my domain?( answer:www.45doc.com )
comments
  • No comments yet