1 ZEEUWSE FAMILIENAMEN NEDERLANDSE NAMENKUNDE DOOR Dr. P. J. MEERTENS Herdruk: BOEKDRUKKERIJ RUTGERS – DOESBURG. 1997 Digitale uitgave: STICHTING GIHONBRON MIDDELBURG 2017 2 INHOUD Bronnen Inleiding 11 I. Patronymica 22 Namen met een Latijnse uitgang en in het Latijn vertaalde namen 55 II. Geografische namen, huisnamen en namen, ontleend aan uithangborden en gevelstenen 57 Familienamen, ontleend aan plaatsnamen in Zeeland 61 Familienamen, ontleend aan plaatsnamen buiten Zeeland Familienamen, ontleend aan veldnamen . 76 A. Natuurnamen 1. Hoogten en laagten 78 2. Waterplassen en waterlopen 80 3. Bossen, bomen ent. 83 4. Heidevelden en andere onvruchtbare gronden 84 B. Cultuurnamen 1. Bouw- en weilanden 86 2. Grensscheidingen 91 3. Verkeerswegen 92 4. Woningen 94 Familienamen, ontleend aan huisnamen, uithangborden en gevelstenen 100 III. Beroepsnamen . 106 IV. Namen, ontleend aan lichamelijke en geestelijke eigenschappen 114 V. Zeeuwse familienamen van vreemde herkomst 119 VI. Onverklaarbare familienamen 143 VII Dubbele familienamen 143 VIII. De geografische verspreiding der Zeeuwse familienamen Register van familienamen Blz. 4 190 3 WOORD VOORAF Zelden of nooit heeft het schrijven van een geschrift mij zozeer geboeid als van deze studie, maar zelden of nooit ook ben ik mij zozeer bewust geweest van de onvolmaaktheid ervan, Dat ik desondanks, al is het dan ook na lange aarzeling, dit boekje toch aan de pers toevertrouw, is in de eerste plaats wel omdat ik dit als de meest doeltreffende mogelijkheid beschouw om een eventuele tweede uitgave meer in oVeereenstemming te brengen met mijn verlangens en de eisen, die de lezers aan deze studie mogen stellen. Daarom doe ik een beroep op hen, om voor zover hun dat mogelijk is mijn gegevens aan te vullen en waar nodig te verbeteren. Behalve de in druk verschenen genealogieën van Zeeuwse families zijn er nog heel wat meer ongedrukte, die ongetwijfeld waardevol materiaal zullen bevatten voor de studie der Zeeuwse familienamen, maar die mij op enkele uitzonderingen na onbekend bleven, Indien men mij van deze geslachtsregisters inzage zou willen verlenen, ofwel er die gegevens uit zou willen mededelen, die voor mijn onderzoek van belang zijn (oudste vormen van de naam, herkomst van de familie, tijdstip wanneer deze in Zeeland is gekomen end, zou een eventuele herdruk daardoor minder onvolledig en betrouwbaarder worden dan deze eerste uitgave kan zijn. Voor diegenen, die mij dergelijke aanwijzingen zouden willen toezenden, of die mij de een of andere vraag in verband met het hier behandelde onderwerp willen voorleggen, deel ik mede dat mijn adres is: Prinsengracht 1101, Amsterdam-C. Mej, J. C. Daan, lift. las de drukproeven met mij door en stelde het register der besproken familienamen samen, Dr. K. Heeroma maakte waardevolle opmerkingen bij de lijst der Zeeuwse voornamen (blz. 36-54). De heer J, N. Pattist, die als geen ander de historie en het volksleven van het Land van Kadzand kent, gaf mij vooral voor dit deel van Zeeland menige nuttige wenk, Mijn vader hielp mij bij de ordening van mijn materiaal, Aan hen allen breng ik ook op deze plaats een woord van hartelijke dank, Amsterdam, 1 Juni 1944. 4 BRONNEN Het materiaal voor deze studie is in hoofdzaak ontleend aan de doop-, trouw- en begraafboeken van Zeeland, die bij de brand van het Rijksarchief van Zeeland en het Stadhuis van Middelburg op de voor deze stad zo noodlottige 17de Mei 1940 in vlammen zijn opgegaan, wat de Middelburgse archivalia betreft geheel, wat de andere betreft voor het grootste gedeelte. Deze ramp heeft ook het onderzoek naar de betekenis en de herkomst der Zeeuwse familienamen in niet geringe mate bemoeilijkt. Het gemis van deze archivalia wordt voor bepaalde terreinen gedeeltelijk vergoed door enkele in druk verschenen bronnenuitgaven, bovendien voor wat Schouwen en Duiveland en in 't bijzonder Zierikzee betreft door de aantekeningen van wijlen de Zierikzeese archivaris P. D, de Vos, voor wat het Land van Kadzand betreft door die van wijlen de archivaris dr. J. de Hullu, Beider aantekeningen berusten thans in het Rijksarchief van Zeeland, De belangrijkste bronnen, waaruit verder voor dit onderzoek gegevens zijn verzameld, zijn: Grondbezittingen der abdij van Echternach op Walcheren. Opnieuw uitgegeven door R. Fruin. — Bijdragen voor vadert. geschiedenis en oudheidkunde, 3de r., VI (1892), blz. 291-306. P. L. Tack, De lijst van Echternach. — Archief Zeeuwsch Gen. der Wetensch., 1939, blz. 52-72.

docxDoc meertens-dr-p-j-zeeuwse-fam-namen-zonder-opmaak

Practical Docs > Common > Other > Preview
134 Pages 0 Downloads 42 Views 3.0 Score
Tips: Current document can only be previewed at most page3,If the total number of pages in the document exceeds page 3,please download the document。
Uploaded by admin on 2022-04-21 01:42:54
Rate
You can enter 255 characters
What is my domain?( answer:www.45doc.com )
comments
  • No comments yet