Eesti Pimedate Liidu üldkoosoleku protokoll. Aeg: 21.06.2010.a. Algus: kell 11.00, lõpp kell 14.15 Koht: Tõnismägi 2, Tallinn (Eesti Rahvusraamatukogu kuppelsaalis). Üldkoosolekust võtsid osa EPL 16 liikmesühingust: 14 1. MTÜ Põhja-Eesti Pimedate Ühing 2. MTÜ Lõuna-Eesti Pimedate Ühing 3. MTÜ Ida-Eesti Pimedate Ühing 4. MTÜ Pärnu Pimedate Ühing 5. MTÜ Viljandimaa Pimedate Ühing 6. MTÜ Läänemaa Nägemisvaegurite Ühing 7. MTÜ Saaremaa Pimedate Ühing 8. MTÜ Lääne-Viru Pimedate Ühing 9. MTÜ Jumalalaegas 10. MTÜ Pimedate Infoühing „Helikiri” 11. MTÜ Eesti Pimemassööride Ühing 12. MTÜ Eesti Nägemispuuetega Laste Vanemate Liit (ENLVL) 13. MTÜ Nägemispuudega Inimeste Rehabiliteerimiskeskus (NIRK) 14. SA Juht- ja Abikoerte Kool Puudusid: MTÜ Järvamaa Pimedate Ühing ja Nägemispuuetega Inimeste Kohtla-Järve Ühing. Lisaks EPL liikmete esindajatele ja nende saatjatele, osalesid üldkoosolekul EPL juhatuse liikmed ja EPL töötajad. Kutsutud: Revisjonikomisjoni esimees - Priit Kutser ja Sven Valdma S.V.Ärigrupp OÜ-st ( Laki Auto). Üldkoosoleku avas EPL juhatuse esimees Ago Kivilo. Üldkoosolekul osalevate EPL liikmete esindused nimetasid isikud, kes on EPL liikmete hääleõiguslikeks esindajateks: 1. Põhja-Eesti Pimedate Ühing - Priit Kasepalu 2. Lõuna-Eesti Pimedate Ühing - Margus Pähn 3. Ida-Eesti Pimedate Ühing - Maimu Guzikova 4. Pärnu Pimedate Ühing - Silver Pulk 5. Viljandimaa Pimedate Ühing - Maarja Haamer 6. Läänemaa Nägemisvaegurite Ühing - Evi Kirs 7. Saaremaa Pimedate Ühing - Doris Peucker 8. Lääne-Viru Pimedate Ühing - Rein Aas 9. MTÜ Jumalalaegas (volitusega) - Tiiu Leidsalu 10. Pimedate Infoühing „Helikiri” - Äli Roodemäe 11. MTÜ Eesti Pimemassööride Ühing - Margus Kiin 12. Eesti Nägemispuuetega Laste Vanemate Liit (ENLVL) (volitusega) - Eero Tõniste 1 13. MTÜ Nägemispuudega Inimeste Rehabiliteerimiskeskus ( NIRK) - Julia Kabanova 14. SA Juht- ja Abikoerte Kool - Mati Malm Ago Kivilo tegi ettepaneku valida üldkoosoleku juhatajateks Artur Räpp ning protokollijaks Ele Meltsas. Hääletamise tulemused (esitatud koosoleku juhataja ja protokollija kandidaatide valimisel): Poolt – 14, vastu - 0, erapooletuid - 0 Otsus: Valida üldkoosoleku juhatajaks Artur Räpp ning protokollijaks Ele Meltsas. EPL juhatus oli koos kutsega üldkoosolekule esitanud kõigile EPL liikmetele õigeaegselt üldkoosoleku päevakorra ja arutusele tulevad materjalid nii meilide kui ka tähitud kirjadena. Üldkoosoleku päevakord: 1. 2009. a. majandusaasta aruande kinnitamine ja Revisjonikomisjoni arvamuse ärakuulamine. Ettekanne: Ago Kivilo. Kaasettekanne: Tiina Lille. 2. Laki t. 7 renoveerimise küsimus. Ettekanne: Eero Tõniste. Juurde kutsuda hr. Valdmaa S. V. Ärigrupp OÜ-st. 3. Juhatuse liikmele õiguse andmine töötada EPL-s palgalisel töökohal. Päevakord kinnitati ühingute esindajate hääletamise tulemusena: poolt – 14, vastu – 0, erapooletuid - 0 Artur Räpp tutvustas üldkoosoleku läbiviimise reglemendi punkti 6, koosoleku ajalise kestvuse piirangud. 1 EPL 2009.a. majandusaastaaruande kinnitamine ja Revisjonikomisjoni arvamuse ärakuulamine. Ettekanne : Ago Kivilo. Kaasettekanne: Tiina Lille. Kuulati: Ago Kivilo tuletas kohalolijatele meelde, et sellele juhatuse koosseisule on see viimane aastaaruanne, sest aasta lõppedes lõpevad ka juhatuse volitused. Järgmisel üldkoosolekul toimuvad ka uued valimised nii juhatuse kui ka juhatuse esimehe osas. Ago Kivilo tutvustas lühidalt Eesti Pimedate Liidu tegevusaruannet ja komisjonide tööd. Eriti tõstis ta esile: Eero Tõniste – eelarve- ja majanduskomisjon, Monica Lõvi – välissuhete komisjon. 2 Välissuhete komisjoni sidemed on laienenud. Kõige rohkem suhtleme soomlaste, lätlaste ja leedulastega. Sel aastal on siin käinud soomlased ja lätlased. 20.07.2010 tuleb Lätist taas delegatsioon. Soomlased vahetasid oma kogemusi seoses euro tulekuga ning andsid abimaterjale. Kuulati: Majandusaasta aruanne (lisa) oli aegsasti edastatud ka EPL liikmesorganisatsioonidele läbivaatamiseks ning täienduste tegemiseks. Tiina Lille andis ülevaate Äriregistri Riigiettevõtja portaali juba trükitud allkirjastamisootel aruandest. Esitatud küsimused said ammendava vastuse. Kuulati: Revidendi arvamus MTÜ Eesti Pimedate Liidu 2009.a. majandusaasta aruande kohta. (Lisa). OTSUS: Kinnitada 2009.a. majandusaasta aruanne. Hääletamise tulemused: Poolt - 12, vastu – 0, erapooletuid - 0. (Juhatuse liikmetest hääleõiguslikud isikud seda punkti hääletada ei saanud). 2 Laki t. 7 renoveerimise küsimus. Juurde kutsuda hr. Valdmaa S. V. Ärigrupp OÜ-st. Ettekann

docDoc 21.06.2010-EPL-uldkoosoleku-protokoll

Practical Docs > Common > Other > Preview
4 Pages 0 Downloads 62 Views 3.0 Score
Tips: Current document can only be previewed at most page3,If the total number of pages in the document exceeds page 3,please download the document。
21.06.2010-EPL-uldkoosoleku-protokoll Page 1 21.06.2010-EPL-uldkoosoleku-protokoll Page 2 21.06.2010-EPL-uldkoosoleku-protokoll Page 3 21.06.2010-EPL-uldkoosoleku-protokoll Page 4
Uploaded by admin on 2022-04-21 01:22:34
Rate
You can enter 255 characters
What is my domain?( answer:www.45doc.com )
comments
  • No comments yet