DOCUMENT D’ADHESIÓ AL COMPROMÍS PER A LA SOSTENIBILITAT TURÍSTICA BIOSPHERE COMARQUES DE BARCELONA NOM I COGNOMS: (representant de l’entitat) CÀRREC: (representant de l’entitat) (cal omplir un document per establiment) NOM COMERCIAL: (IMPORTANT: aquest serà el nom que figurarà als diferents suports de comunicació, distinció...) Manifesta: La seva voluntat d’adhesió al Compromís per a la Sostenibilitat Turística Biosphere Comarques de Barcelona, per la qual cosa es compromet a:  Designar a un responsable de sostenibilitat dins la mateixa entitat que actuï com a interlocutor vàlid de la mateixa.  En el cas que l’entitat superi el procés de verificació final, aquesta farà un ús correcte de la marca, tal i com està descrit en el Manual d’Identitat visual de la marca al Compromís per a la Sostenibilitat Turística Comarques de Barcelona Biosphere, exposant de manera destacada el distintiu que li sigui atorgat.  En el cas d’incompliment d’alguns dels compromisos adquirits en el programa Compromís per a la Sostenibilitat Turística Comarques de Barcelona Biosphere, o en cas de causar baixa voluntària, Document Adhesió Compromís per a la sostenibilitat turística Biosphere Comarques Barcelona 2021 RAÓ SOCIAL O NOM DE L’ENTITAT QUE S’ADHEREIX: l’establiment no estarà autoritzat a exposar i aplicar la imatge del Compromís per a la Sostenibilitat Turística Comarques de Barcelona Biosphere en cap tipus de suport comercial, i haurà de retirar-la de qualsevol suport públic en el que s’hagi emprat, per iniciativa pròpia o a instància de l’ens gestor o taula de sostenibilitat de la destinació.  Proporcionar les dades necessàries per participar en les accions de promoció que realitzi l’ens gestor de la destinació directament, Cambra de Comerç de Barcelona, Diputació de Barcelona o l’Instituto de Turismo Responsable (Biosphere). 1 DOCUMENT D’ADHESIÓ AL COMPROMÍS PER A LA SOSTENIBILITAT TURÍSTICA BIOSPHERE COMARQUES DE BARCELONA  Introduir i actualitzar les dades relatives al procés d’implantació de Compromís per a la Sostenibilitat Turística Barcelona Biosphere a la plataforma web www.biospheretourism.com, incloent els  Assistir a les jornades de formació i tallers de destinació organitzats per l’ens gestor de la destinació a les que sigui convocat, segons el que s’estableix en els compromisos metodològics anuals per a la implantació del Compromís per a la Sostenibilitat Turística Comarques de Barcelona Biosphere.  Atendre als tècnics de l’ens gestor de la destinació, tècnics de la Cambra de Comerç de Barcelona, Diputació de Barcelona, i als assessors externs en els processos d’assistència, seguiment i verificació del Pla de Millora en el decurs de la implantació del Compromís per a la Sostenibilitat Turística Comarques de Barcelona Biosphere.  A respectar les visites programades d’assessorament i de verificació del Pla de Millora, i per tant, a no anul·lar-les, sense causa justificada i de força major. En cas contrari, s’estudiarà una baixa automàtica.  Contribuir en l’elaboració de l’índex de satisfacció turística a través de les enquestes de destinació que indiqui l’ens gestor comarcal de la destinació.  Pagar la quota anual que dóna dret a gaudir de la Carta de Serveis del Compromís per a la Sostenibilitat Turística Biosphere Comarques de Barcelona 2020. L’incompliment del seu pagament serà causa baixa del projecte. I en cas d’impagament de dues anualitats, es causarà baixa immediata del Programa. Document Adhesió Compromís per a la sostenibilitat turística Biosphere Comarques Barcelona 2021 indicadors de sostenibilitat, seguint les indicacions que faci l’ens gestor de la destinació. 1 DOCUMENT D’ADHESIÓ AL COMPROMÍS PER A LA SOSTENIBILITAT TURÍSTICA BIOSPHERE COMARQUES DE BARCELONA NOM DE L’ENTITAT: (A complimentar per l’entitat. En cas de tenir més d’una entitat adherida, cal complimentar aquesta taula per cada un d’ells) Zona: (Comarca) Entitat (raó social): Entitat (nom comercial): Adreça (per a enviar documentació), CP i població: NIF: Telèfon (contacte referent): Fax: Adreça electrònica (contacte referent): Altres distintius de qualitat (especificar quins): Les dades públiques (visibles a la web Biosphere i per altres accions de promoció) s’introduiran online a la plataforma www.biospheretourism.com. Document Adhesió Compromís per a la sostenibilitat turística Biosphere Comarques Barcelona 2021 Destinació: 1 DOCUMENT D’ADHESIÓ AL COMPROMÍS PER A LA SOSTENIBILITAT TURÍSTICA BIOSPHERE C

docDoc Document-Adhesio-CSTCBB_2021

Practical Docs > Common > Other > Preview
5 Pages 0 Downloads 27 Views 3.0 Score
Tips: Current document can only be previewed at most page3,If the total number of pages in the document exceeds page 3,please download the document。
Document-Adhesio-CSTCBB_2021 Page 1 Document-Adhesio-CSTCBB_2021 Page 2 Document-Adhesio-CSTCBB_2021 Page 3 Document-Adhesio-CSTCBB_2021 Page 4 Document-Adhesio-CSTCBB_2021 Page 5
Uploaded by admin on 2022-04-20 01:42:46
Rate
You can enter 255 characters
What is my domain?( answer:www.45doc.com )
comments
  • No comments yet