SPROTNA PRIPRAVA na vzgojno-izobraževalno delo OŠ ____________________ Učiteljica: PREDMET: RAZRED: Angleščina 1. razred (B) ( neobvezni izb. predmet) ZAPOREDNA URA: 1., 2., 3. UČBENIŠKI KOMPLET: Vanessa Reilly: COOKIE AND FRIENDS DATUM REALIZACIJE: TEMATSKI SKLOP: HELLO AGAIN UČNA TEMA / ENOTA: Hello, I´m…. ; Where´s Densel? UČNI CILJI:  učenec zna pozdraviti in se posloviti  učenec prepozna nekaj barv  učenec posluša in razume najbolj pogosta navodila pri pouku  učenec (ne)besedno pokaže razumevanje slišanih besedil  učenec se zna predstaviti in vprašati po imenu  učenec razume pomen predlogov in, on, under, behind  učenec sodeluje pri petju UČNA METODA: UČNA OBLIKA:  razgovor - frontalna  razlaga - individualna  dialog - dvojice  zapisovanje - skupinska DIDAKTIČNI PRIPOMOČKI: o o o o o o Class book Cookie anf friends B Flashcards Photocopy masters book Cookie (the puppet) Lulu – poster CD MEDPREDMETNA POVEZAVA: slovenščina, SPO, LUM, GUM UVOD ZAKLJUČEK Hello song. (z lutko Cookie) Učence pozdravim in se predstavim. »Hello. I´m Jasmina, your English teacher.« Bye-bye song. POTEK UČNE URE UČENJE  »Make a circle. I´m Cookie, the cat. Say HELLO, COOKIE.«  preverim njihovo predznanje (fakult. pouk, … ; preverimo, katere angl. besede že poznajo oz. jih uporabljajo v vsakdanjem življenju (telephone, hamburger,…). Give me the telephone, please. … Thank      you. Charakters chant – še prej na tablo pritrdim slike Cookie, Lulu, Densel in jih predstavim: I´m Cookie, Cookie the cat. I´m Lulu, the kangaroo. …. Say hello to Cookie! Hello Cookie…. What´s your name? Izdelava lutke, s katero se predstavijo ALI izrežejo like iz učb. (PMB str.8) in se predstavljajo s temi (Hello. I´m Lulu. …) Slike junakov iz učb. – učenci vlečejo slike, ostali uganjujejo, kateri lik imajo v roki V krogu plešemo in pojemo okrog učenca na sredini, ki ima zavezane oči. Ko se glasba ustavi, si izbere sošolca in ga vpraša po imenu ---učenec se lahko zlaže in pove napačno ime. Učenec na sredini mora ugotoviti, ali se je zlagal in reče YES / NO…  Where´s Densel? Cookie vpraša Lulu »Lulu, where´s Densel?« Is he on the tree? …. NO. Is he on the pond? … No. Is he under the tree? … No. Is he behind the door? … No. Zavrtim pesem Densel´s song in ob koncu Cookie vzame iz Lulujevega žepa 6 sličic Densela (ki sem jih prej različno pobarvala). Cookie izbere 6 učencev, ki ob koncu ponovnega poslušanja pesmice pomahajo Here I am.  Colours song – ob poslušanju pesmice pokažem na različne barve na tabli  Del list 1 – What is green? Can you see? Densel in the tree. Point with me. Učenci vzamejo zeleno barvico in obkrožijo zelenega Densela. Tako nadaljujemo za ostale barve. Densel puppet  Del. list 2 – Everyone. Listen to me. Fold the puppet. 1, 2, 3.  Densel´s song – učenci med pesmijo držijo lutko Densel za hrbtom, ob koncu jo pokažejo izza hrbta Here I am! Where´s Densel?  Where´s Cookie? (iščemo lutko, ki sem jo skrila v mojo torbo). Is he under the table? Is he on the chair? … Is he in my bag?  In, on, under, behind – obrazložitev predlogov; pesmica https://www.youtube.com/watch?v=QYerFOnPxu8  Spinner game, PMB str. 27 Everyone. Listen to me. Make the spinner. 1, 2, 3. Ko učenci končajo, se igramo Densel´s in the tree / on the pond / under the tree / behind the door – učenci pokažejo pravo sliko. SPROTNA PRIPRAVA na vzgojno-izobraževalno delo OŠ ____________________ Učiteljica: PREDMET: RAZRED: UČBENIŠKI KOMPLET: Angleščina 1. razred Vanessa Reilly: COOKIE AND FRIENDS (B) ( neobvezni izb. predmet) ZAPOREDNA URA: 4., 5., 6., 7., 8 DATUM REALIZACIJE: TEMATSKI SKLOP: FAMILY UČNA TEMA / ENOTA: Numbers 1-5; In the gym; (My) Family; Are you my mummy? UČNI CILJI:  učenec zna pozdraviti in se posloviti  učenec poimenuje družinske člane in predstavi svojo družino  učenec šteje do 5  učenec posluša in razume najbolj pogosta navodila pri pouku  učenec (ne)besedno pokaže razumevanje slišanih besedil  učenec sodeluje pri petju UČNA METODA: UČNA OBLIKA:  razgovor - frontalna  razlaga - individualna  dialog - dvojice  zapisovanje - skupinska - delo z i-tablo DIDAKTIČNI PRIPOMOČKI: o o o o o Class book Cookie anf friends B Flashcards Cookie (the puppet) Lulu – poster CD MEDPREDMETNA POVEZAVA: slovenščina, SPO, LUM, GUM, MAT, ŠPO UVOD ZAKLJUČEK »Lulu, what have you got in your pouch?« »Goodbye mummy. Goodbye baby….« Flashcards – baby, mummy, daddy,… UČENJE POTEK UČNE URE FAMILY  Cookie pozdravi člane družine

docDoc cookie_and_friends_b_1._razred_dnevne_priprave

Practical Docs > Common > Other > Preview
58 Pages 0 Downloads 25 Views 3.0 Score
Tips: Current document can only be previewed at most page3,If the total number of pages in the document exceeds page 3,please download the document。
Uploaded by admin on 2022-04-18 02:46:21
Rate
You can enter 255 characters
What is my domain?( answer:www.45doc.com )
comments
  • No comments yet