KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS MONIKA ALIMIENĖ MARKETINGO SPRENDIMŲ STANDARTIZACIJA IR ADAPTACIJA ĮMONIŲ VEIKLOS INTERNACIONALIZACIJOS KONTEKSTE Daktaro disertacija Socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas (03S) 2012, Kaunas 1 Disertacija rengta 2001-2012 metais Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Marketingo katedroje. Disertacija ginama eksternu. Mokslinė konsultantė Prof. dr. Rita KUVYKAITĖ (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas – 03S) Interneto svetainė, kurioje skelbiama disertacija: http://ktu.lt/kas-kur-kada?tipas=disertacija Recenzavo: Prof. dr. Regina VIRVILAITĖ (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas – 03S); Doc. dr. Rimgailė VAITKIENĖ (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas – 03S). © M.Alimienė © „Technologija“, 2012 ISBN 978-609-02-0718-5 2 TURINYS PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS..........................................................................................................5 LENTELIŲ SĄRAŠAS...........................................................................................................8 DARBE VARTOJAMŲ SĄVOKŲ SĄVADAS..................................................................11 ĮVADAS..................................................................................................................................13 1. MARKETINGO SPRENDIMŲ KONCEPTUALIZACIJA ĮMONIŲ VEIKLOS INTERNACIONALIZACIJOS KONTEKSTE..................................................................24 1.1. ĮMONIŲ VEIKLOS INTERNACIONALIZACIJOS APIBRĖŽTIS..............................................24 1.1.1. Įmonių veiklos internacionalizacijos ištakos, koncepcija ir turinys....................24 1.1.2. Įmonių internacionalizacijos teorijos ir jų lyginamoji analizė............................29 1.1.3. Tradicinių tarptautinių ir gimusių globaliomis įmonių veiklos internacionalizacijos skirtumus lemiančių veiksnių analizė..........................................53 1.2. MARKETINGO SPRENDIMAI ĮMONIŲ VEIKLOS INTERNACIONALIZACIJOJE....................62 1.2.1. Marketingo sprendimų evoliucija įmonių veiklos internacionalizacijoje............63 1.2.2. Pagrindinės marketingo sprendimų, įmonei veikiant tarptautinėse rinkose, tyrimų kryptys................................................................................................................69 1.2.3. Įmonių veiklos internacionalizacijos poveikis tradicinių tarptautinių ir gimusių globaliomis įmonių marketingo sprendimų standartizacijai ir adaptacijai..................81 1.2.4. Tradicinių tarptautinių ir gimusių globaliomis įmonių marketingo sprendimų ir tarptautinės veiklos rezultatyvumo sąsajos....................................................................95 1.3. KONCEPCINIS ĮMONIŲ VEIKLOS INTERNACIONALIZACIJOS POVEIKIO MARKETINGO SPRENDIMŲ STANDARTIZACIJAI IR ADAPTACIJAI MODELIS...............................................100 2. ĮMONIŲ VEIKLOS INTERNACIONALIZACIJOS POVEIKIO MARKETINGO SPRENDIMŲ STANDARTIZACIJAI IR ADAPTACIJAI TYRIMO METODOLOGIJA.............................................................................................................109 2.1. METODOLOGINĖS EMPIRINIO TYRIMO PRIEIGOS.........................................................109 2.2. EMPIRINIO TYRIMO INSTRUMENTAS IR MATUOJAMŲ POŽYMIŲ STRUKTŪRA.............111 2.3. TYRIMO TIKSLAS, IMTIS, DUOMENŲ VALIDUMO VERTINIMO IR ANALIZĖS METODAI.124 2.3.1. Tyrimo tikslas, imtis ir tyrime dalyvavusių įmonių demografinės charakteristikos .....................................................................................................................................124 2.3.2. Duomenų validumo vertinimo ir analizės metodai............................................132 3. ĮMONIŲ VEIKLOS INTERNACIONALIZACIJOS POVEIKIO MARKETINGO SPRENDIMŲ STANDARTIZACIJAI IR ADAPTACIJAI TYRIMO REZULTATAI ...............................................................................................................................................143 3.1. ĮMONIŲ ĮSITRAUKIMO Į TARPTAUTINĘ VEIKLĄ SKIRTUMŲ ĮVERTINIMAS: TIPOLOGINĖS LIETUVOS TRADICINIŲ TARPTAUTINIŲ IR GIMUSIŲ GLOBALIOMIS ĮMONIŲ CHARAKTERISTIKOS..........................................................................................................143 3.2. LYGINAMOJI GIMUSIŲ GLOBALIOMIS IR TRADICINIŲ TARPTAUTINIŲ ĮMONIŲ MARKETINGO SPRENDIMŲ ANALIZĖ........................................

docDoc 2101937_ATTACHMENT_2101940

Practical Docs > Common > Other > Preview
256 Pages 0 Downloads 57 Views 3.0 Score
Tips: Current document can only be previewed at most page3,If the total number of pages in the document exceeds page 3,please download the document。
Uploaded by admin on 2022-04-18 02:37:16
Rate
You can enter 255 characters
What is my domain?( answer:www.45doc.com )
comments
  • No comments yet